Onderwijsprogramma

Ons onderwijsaanbod is erop gericht de kinderen als aardige, vaardige en waardige mensen de school te laten doorlopen. Wij richten ons op het ontwikkelen van de cognitie, de persoonsvorming en de socialisatie. Onze leerlingen stromen uit naar diplomagericht onderwijs.

Leerstof

We willen elke leerling individueel recht doen en zo goed mogelijk onderwijs op maat bieden. Daarom hebben we het leerstofaanbod opgedeeld in leerlijnen: kleine stapjes in de leerstof. Hierdoor kunnen we goed aangeven welke stof de leerling op dat moment moet oefenen. We bieden de volgende hoofdvakken: rekenen, taal, voorbereidend lezen (taal- en leesontwikkeling voor jonge leerlingen), aanvankelijk lezen (voor beginnende lezers), voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, schrijven, spelling en wereldoriëntatie. We doen dit onder andere met behulp van moderne ICT-middelen, zoals smartboards, iPads en Chromebooks.

Leren leren

Onze leerlingen hebben door hun problematiek veel moeite met werkhoudingsaspecten zoals plannen, doorwerken en omgaan met uitgestelde aandacht. Daarom hebben we een tweedeling in de leerlijn gemaakt. Een leerlijn is gericht op leerlingen die uitstromen naar het vmbo basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg. De andere leerlijn is gericht op leerlingen die uitstromen naar vmbo theoretische leerweg of havo. Alle leerlingen oefenen deze vaardigheden in lessituaties.

Scholen van De Onderwijsspecialisten nemen deel aan de ontwikkeling van een landelijk doelgroepenmodel voor speciaal onderwijs.