Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Lesprogramma

Leerroutes

Op onze school werken we met twee leerroutes: een route voor leerlingen die naar vmbo BBL/ KBL uitstromen en een route voor leerlingen die naar vmbo TL/havo uitstromen. Beide stromen hebben een eigen onderwijsaanbod. Leerlingen uit de eerstgenoemde route bieden we lesstof tot halverwege groep 7 aan. Dit is een ambitieus niveau, omdat het verlangde instroomniveau eind groep 6 is. Leerlingen uit de tweede route wordt lesstof tot eind groep 8 aangeboden.

Leerlijnen

Om elke leerling individueel recht te doen en zo goed mogelijk onderwijs op maat te bieden, is het leerstofaanbod opgedeeld in leerlijnen: kleine stapjes in de leerstof waardoor we goed kunnen aangeven welke stof de leerling op dat moment moet oefenen. Ze geven richting aan de te behalen doelen van de aan te bieden lesstof.

Leerstof

De leerstof werkt op twee manieren: als middel om de leerlingen te laten leren, maar ook als middel om succes te laten beleven en om school leuk te vinden.

In de groepen 1-2 werken we met thema’s, waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen.  Het taal- en leesonderwijs wordt geïntegreerd aangeboden. Dit betekent dat er in groep 1-2 geen apart lees- en taalonderwijs is. 

We bieden de volgende hoofdvakken:

  • rekenen
  • taal
  • voorbereidend lezen (taal- en leesontwikkeling voor jonge leerlingen),
  • aanvankelijk lezen (voor beginnende lezers)
  • voortgezet technisch lezen
  • begrijpend lezen
  • schrijven
  • spelling
  • wereldoriëntatie.

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School beschouwt de groep en de school als een leefgemeenschap, waarin leerlingen zich gehoord en gezien voelen. Ze krijgen een stem en leren open te staan voor verschillen tussen mensen en deze te overbruggen, conflicten vreedzaam op te lossen, een bijdrage te leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk te willen zijn voor de gemeenschap. Leerlingen ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn en dat ze ertoe doen. De Vreedzame School is meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen kracht van de leerlingen centraal staat. Dat vraagt uiteraard ook een bepaalde houding van het personeel. Via de nieuwsbrief wordt u regelmatig over dit programma geïnformeerd.
 
De Vreedzame School biedt ons ook de mogelijkheid de leerling te volgen in zijn of haar sociaalemotionele ontwikkeling. Twee keer per jaar worden er vragenlijsten ingevuld door de leraar en vanaf groep 6 ook door de leerling. Dit geeft zicht op het niveau van de sociale competentie van de leerling en wat er nog geleerd moet worden dat jaar. Hierop worden doelen gesteld en deze worden vermeld in de handelingsplanning.

Leren leren

Omdat onze leerlingen met hun problematiek veel moeite hebben met werkhoudingaspecten: omgaan uitgestelde aandacht, plannen, doorwerken, hebben we hier een tweedeling in de leerlijn voor gemaakt. Een leerlijn voor leerlingen die uitstromen naar het vmbo KBL/BBL en een leerlijn voor leerlingen die uitstromen naar vmbo TL/havo. De leerlingen oefenen in lessituaties met deze vaardigheden.

De ontwikkelde vaardigheden worden twee keer per jaar geëvalueerd en hier worden weer nieuwe doelen aan gekoppeld die terug te vinden zijn in de handelingsplanning.

Download hier de Leerlijn leren leren.

Toetsing en evaluatie

Hiervoor hebben we beschreven dat we van elke leerling vaststellen wat zijn doelen zijn (Ontwikkelingsperspectief) en hoe we die kunnen halen (groepsplan, individueel handelingsplan en leerroutes). Om te beoordelen of we hierbij op schema liggen, of aanpassingen moeten doen, hebben we een systeem van toetsing en evaluatie. Dit doen we door middel van de Cito-toetsen voor speciale leerlingen, het leerlingvolgsysteem en de leerlingbespreking.

Cito

Om het onderwijs goed af te kunnen stemmen op de specifieke behoeften van de leerling en op de ontwikkeling die de leerling doormaakt, toetsen we de vorderingen systematisch met methodegebonden toetsen en halfjaarlijkse (Cito-)toetsen voor speciale leerlingen. Deze Cito-toetsen worden jaarlijks medio januari/februari en mei/juni afgenomen in de groepen 3-8. Recent zijn we gestart met de invoering van Cito-toetsen in de kleutergroep.

Leerlingbespreking

Iedere leerling wordt minimaal twee keer per jaar besproken door de leraar en de Commissie van Begeleiding. De intern begeleider bezoekt alle groepen en bespreekt de leerlingen met de leraar. Zo nodig wordt de leerstof aangepast of krijgt de leerling extra hulp in of buiten de klas om de leerstof te oefenen. Op deze manier houden we de voortgang en continuïteit in de ontwikkeling zo veel mogelijk vast.

Twee keer per jaar wordt de handelingsplanning geëvalueerd. Er wordt vastgesteld welke doelen al dan niet gehaald zijn, waarom dit zo is, en of er doelen of lesactiviteiten bijgesteld moeten worden.

Rapport

In januari en juni krijgen de leerlingen een rapport. Hierin treft u een overzicht aan van de gemaakte vorderingen van uw kind. Het rapport wordt opgesteld voor de leerling. 

Lesprogramma

:

Help (nieuw venster)