Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Handelingsplan

  • Handelingsplanning en groepsplan In de klas werken we met een groepsplan voor de cognitieve vakken zoals technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen en voor werkhouding en gedrag. Als een leerling daarnaast een individuele aanpak nodig heeft voor een onderdeel uit het groepsplan, dan stellen we daarvoor een individueel handelingsplan op. De handelingsplanning bespreken we drie keer per jaar met de ouders: aan het begin van het jaar, na de toetsweek in januari en aan het eind van het jaar. De leraar en de Commissie van Begeleiding bespreken iedere leerling minimaal twee keer per jaar. Twee keer per jaar evalueren we de handelingsplanning. We stellen vast welke doelen al dan niet gehaald zijn en waarom dit zo is. Verder kijken we of er doelen of lesactiviteiten bijgesteld moeten worden.

Startverslag

Voordat een leerling bij ons op school start, wordt er een startverslag geschreven. Dit startdocument geeft de leraar handvatten om gericht aan het werk te gaan met de leerling. Er staat onder meer in wat de onderwijsdoelen van de leerling zijn, welke factoren belemmerend of bevorderend kunnen zijn en welke begeleiding deze leerling nodig heeft.
Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat uw kind een programma gaat volgen dat voldoet aan zijn of haar specifieke onderwijsbehoeften.

Groepsplan

In de klas wordt gewerkt met een groepsplan voor de cognitieve vakken (Technisch- en Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen) en voor werkhouding en gedrag.

Mocht een leerling nog een individuele aanpak nodig hebben voor een onderdeel uit het groepsplan, dan wordt daarvoor een Individueel Handelingsplan opgesteld. De handelingsplanning wordt drie keer per jaar besproken met de ouders; aan het begin van het jaar, na de toetsweek in januari en aan het eind van het jaar

Ontwikkelingsperspectief

Zes weken na plaatsing van de leerling wordt het Ontwikkelingsperspectief (OPP) vastgesteld. Dit is het document dat het HandelingsPlan vervangt. In het OPP staan centraal: de beginsituatie van de leerling, het te verwachten uitstroomperspectief en het onderwijsaanbod dat de leerling nodig heeft om dit te bereiken. Dit onderwijsaanbod wordt vertaald in doelen, zowel voor de lange termijn, voor de gehele schoolperiode, als de korte termijn, in halfjaar- en jaardoelen.

Het Ontwikkelingsperspectief wordt voor een langere periode vastgesteld (ongeveer 4 jaar), maar wel jaarlijks geëvalueerd. Na groep 4 wordt het uitstroomperspectief meer gespecificeerd, omdat er dan meer te zeggen valt over het rendement van het aangeboden onderwijs.

Plannen en volgen

Wij plannen en volgen de ontwikkeling en het leerproces van onze leerlingen met een digitaal systeem. Leerlinggegevens, vorderingen en ontwikkelingsperspectiefplannen worden in dit systeem bijgehouden.

 

Commissie van Begeleiding

Onze school heeft een Commissie van Begeleiding (CvB). Deze commissie adviseert over plaatsing, begeleiding, herindicering en doorverwijzing van de leerling. Ook stelt de commissie het ontwikkelingsperspectiefplan vast voordat dit met de ouders besproken wordt. De Commissie van Begeleiding bestaat uit de directeur, teamleiders, een intern begeleider, een maatschappelijk werker en een GZ-psycholoog/orthopedagoog. De schoolarts sluit twee keer per jaar aan. De CvB bepaalt samen met de leraar of kortdurende therapie op school gewenst is.


Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)