Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Onze School

 • De Ommezwaai is een school voor speciaal onderwijs, met de groepen 1 tot en met 8. We halen aantoonbaar onderwijsrendement uit onze leerlingen. Dit doen we met een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in onze doelgroep.
We scholen en trainen onze leerlingen doelgericht, zodat ze hun leerprestaties optimaliseren, hun sociale vaardigheden verbeteren en ze leren omgaan met hun talenten en beperkingen. Dit doen we vanuit een positieve houding naar leerlingen en specifieke kennis van onderwijs en gedrag.

Schoolnaam

Met deze naam willen we uitdragen waar wij als school voor staan: Een positieve wending bewerkstelligen in het onderwijsleerproces van uw kind: onze leerling. Uw kind ervaart veiligheid, acceptatie, uitdaging en bevestiging. Uw kind wordt gestimuleerd zijn kwaliteiten te (her)ontdekken en te ontwikkelen. Uw kind ervaart wat hij juist wel kan. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en ontstaan hogere leerprestaties.

Schoolklimaat

We gaan uit van de kwaliteiten van de leerlingen: van datgene wat ze goed doen. We respecteren leerlingen als persoon en spreken ze aan op hun gedrag. We zien het gedrag als hulpvraag aan ons. We bieden duidelijkheid, veiligheid en structuur vanuit een warm pedagogisch klimaat. Hierbij staan de begrippen rust, reinheid, regelmaat,relatie, ruimte en respect centraal. Hierop is ons handelen op school gebaseerd.
 
Leraren en begeleiders zijn altijd dicht bij leerlingen: geen kind loopt zomaar ongezien door school. Leerlingen weten elke dag wat ze kunnen verwachten. We maken het programma inzichtelijk via pictogrammen en starten iedere dag met een korte opening, waarin leerlingen aangeven hoe ze zich die dag voelen.
 
In de hele school werken we met een passend beloningssysteem om gewenst gedrag te visualiseren. Door deze randvoorwaarden kunnen leerlingen optimaal van het onderwijs profiteren.

Veiligheid

Goed onderwijs is ook veil6ig onderwijs. In een veilige omgeving en in een veilig klimaat komen leerlingen optimaal tot leren en ontwikkeling.
 
Daarom besteedt onze school aandacht aan het verder ontwikkelen en borgen van de fysieke en sociale veiligheid. Onze school heeft hiervoor een schoolveiligheidsplan opgesteld. Hierin staat beschreven hoe we een veilig klimaat voor onze leerlingen en medewerkers realiseren. Daarnaast besteden we op school aandacht aan thema’s zoals respect, pesten en taalgebruik en werken we met het programma van de Vreedzame School.​

Zo gaan we met elkaar om

We zijn ervan overtuigd dat leerlingen, medewerkers en ouders zich prettiger en veiliger op school voelen wanneer we afspraken met elkaar maken over de wijze waarop we met elkaar omgaan. Die afspraken hebben we voor medewerkers vastgelegd in een gedragscode, voor leerlingen staan ze in de schoolregels. Zo weet iedereen wat we wel en niet acceptabel vinden van elkaar, waar de grenzen liggen en wat er gebeurt als deze worden overschreden. In verschillende protocollen hebben we vervolgens vastgelegd wanneer we overgaan tot het geven van een time-out of schorsing, aangifte doen of een leerling verwijderen van school. Deze protocollen zijn op school beschikbaar ter inzage.
 
Op onze school hanteren we de regel: ‘Ik gedraag me respectvol’. Deze basisregel zorgt ervoor dat iedereen zich op onze school veilig kan voelen.

Grondslag

Onze school is een algemeen bijzondere school. We gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen. Ouders, leerlingen en teamleden met verschillende godsdiensten en uiteenlopende levensovertuigingen ontmoeten elkaar met respect voor elkaars levens- en maatschappijbeschouwing.

Onze leerlingen

Onze school biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 13 jaar met een normaal tot hoog IQ (80-130) en complexe gedrags-, ontwikkelings- en/of psychiatrische problemen. Onze leerlingen krijgen voor een kortere of langere periode speciaal onderwijs vanwege hun specifieke onderwijsbehoeften.

Schoolgrootte

Op onze school aan de Doorwerthlaan krijgen ongeveer 150 leerlingen onderwijs. Leerlingen zitten in relatief kleine groepen met leeftijdsgenoten. In totaal zijn er 12 groepen.

Jaarplan

We willen ons onderwijs steeds verder verbeteren. Daarom stellen we ieder jaar een aantal doelen vast. Dit doen we in ons jaarplan. Het jaarplan leggen we voor aan het College van Bestuur en bespreken we met de mr.

Resultaten

In ons jaarplan van 2016 hebben we de volgende onderwerpen aandacht gegeven:
 • implementatieproces Totale Kwaliteit;
 • passend onderwijs;
 • expertiseontwikkeling;
 • ouderbetrokkenheid;
 • ICT.

Doelen jaarplan 2017

We werken dit jaar aan een aantal doelen, die te maken hebben met Totale Kwaliteit. Dit zijn:
 • ouderbetrokkenheid;
 • onderwijskundige excellentie;
 • goed werkgeverschap;
 • gewaardeerde partner;
 • leerlingparticipatie;
 • wendbaarheid.

De School

:

Help (nieuw venster)